FINDES DER UDDANNELSER TIL PSYKOTERAPEUT, SOM ER GODKENDT AF DET OFFENTLIGE?

Nej, en sådan findes ikke.

Socialministeriet introducerede dog i 2004 en ramme for kvalitetsvurdering af private psykoterapeutuddannelser på fritidsbasis, beregnet til efteruddannelse af personale på institutioner og hospitaler. De kriterier, som den indeholdt, falder imidlertid uden for Coach & Psykoterapeut Skolens interesseområde, ikke mindst fordi de er rettet til personalegrupper indenfor det offentlige, hovedsagelig fra social- og sundhedssektoren til et arbejde med behandling af psykisk svage og syge. Der står bl.a. i ministeriets materiale:

“Ansøgerne skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.”

Baggrunden for det offentliges oprindelige interesse i en evalueringsordning for private psykoterapeutuddannelser skal findes i et ønske om nogle kriterier til anvendelse ved rekruttering til de nye storkommuner og regioner. Det er der da også flere skoler, som har anvendt/anvender i deres markedsføring med følgende formulering:

“Vi modtog den 10. november 2004 et brev fra socialministeriet, der efter vores bedste skøn vil betyde nogle fordele i forhold til jobmuligheder, inden for det offentlige. Socialministeren lægger nemlig direkte op til at kommuner og amtskommuner kan efterspørge terapeuter med en uddannelse, der er i overensstemmelse med de udarbejdede kvalitetskriterier, i tilfælde af at en psykoterapeut skal involveres i løsningen af opgaver for kommuner og amtskommuner efter den sociale lovgivning.”

Coach & Psykoterapeut Skolen ønsker ikke at uddanne i disse typer af arbejde. Skolens fagområde er et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en længerevarende og professionel uddannelse, målrettet til anvendelse i arbejde med raske menneskers livskvalitet. Skolens etiske regler præciserer, hvad vi arbejder med, og hvad vi ikke arbejder med:

§ 11: En coach/psykoterapeut arbejder alene med psykisk sundhed på områder indenfor personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet… Uddannelsen på Coach & Psykoterapeut Skolen giver ingen kompetence indenfor psykiske sygdomme på institutioner og hospitaler, eller på andre områder hvor der kan henvises gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater, eller til de definerede områder hvor der gives tilskud til en psykolog.

Nogle uddannelser har, gennem deres brancheforening, valgt at benytte Socialministeriets rammebeskrivelse til at etablere en rent privat evalueringsordning, og har entreret med et privat konsulentfirma, som forestår en evaluering. Dette gør blot markedet for psykoterapeut uddannelser endnu mere uigennemskueligt, ikke mindst fordi en del private uddannelsesudbydere bruger det til at markedsføre sig med uddannelser, som er ”godkendte”, “evalueret efter ministerielle kriterier” eller ”lever op til socialministeriets krav”, og dermed fejlagtigt giver det indtryk, at der er tale om uddannelser, der er autoriseret af det offentlige. Der er imidlertid tale om en ren privat evaluering, som kan købes. I realiteten er det en “blåstempling” af egne medlemmer. 

Jyllands-Posten har i flere omgange forsøgt at gøre opmærksom på problemet, blandt andet med artiklen “Godkendte” psykoterapeuter vildleder“. Emnet har også været taget op i en artikel i Ekstra Bladet:

“Kendte danske psykoterapeuter kalder sig statsgodkendte – men sådan en godkendelse findes slet ikke. De påstår fejlagtigt, at de står bag statsgodkendte skoler, der med få ugers årlig undervisning kan ruste eleverne til at håndtere mennesker med traumer og svære psykiske lidelser… Tre ministerier var i 2004 involveret i et projekt, der skulle føre til kvalitetsstandarder for psykoterapeuter. Projektet blev dog skrinlagt i 2006, og siden er der intet ministerium, der vil være ansvarlig for danske psykoterapeuters anerkendelse. Det har flere skolerne og Psykoterapeutforeningen dog set stort på.”

At der desuden foregår en strid om, hvem der er kompetent til at arbejde med psykisk svage og syge mennesker, understreges af at Dansk Psykolog Forening indædt har bekæmpet en evalueringsordning. I en pressemeddelelse fra d. 15. juli 2005 kunne man blandt andet læse følgende :

“Dansk Psykolog Forening advarer mod regeringens evaluering af de private psykoterapeutuddannelser. Regeringens beslutning om at evaluere de private psykoterapeutuddannelser ud fra en række kvalitetskriterier vækker bekymring hos Dansk Psykolog Forening, der frygter, at det vil føre til en misvisende blåstempling af psykoterapeuternes arbejde. Initiativet skal ifølge regeringen højne kvaliteten af de tilbud, som kommunerne giver borgerne, fordi ‘det ikke er hensigtsmæssigt, at folk uden den fornødne faglige baggrund udøver psykoterapi over for psykisk ustabile mennesker’. Men foreningen forudser, at evalueringsordningen vil føre til, at offentlige myndigheder i stigende grad vil gøre brug af psykoterapeuter til behandling af borgere med psykiske problemer, selv om psykoterapeuterne langt fra har samme kompetencer som psykologer og psykiatere.”

Coach & Psykoterapeut Skolen ønsker ikke at konkurrere med psykologerne og psykiaterne om arbejde med psykisk svage og syge, og vores uddannelse er da heller ikke en efteruddannelse til behandling i offentligt regi. Derfor indeholder vores etiske regler, § 11 netop en forebyggelse mod, at vores uddannelse bliver fejlanvendt til sådanne formål.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2023